• Aas Gaard Golfpark
   Aas Gaard 11
   1488 Hakadal

   Proshop booking90611116
   Hakadal Golfdrift91346692
   Bommen og marka91392021

Bane

Årsmøte i Hakadal Golfklubb 2021 (for 2020)

Av: Hakadal Golfklubb  |  Publisert: 12. april 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Styret i Hakadal Golfklubb har vedtatt at det innkalles til skriftlig Årsmøte for golfklubben i 2021.

Situasjonen rundt Covid-19 tilsier at vi heller ikke i 2021 ønsker å samle medlemmer til fysisk årsmøte. Hakadal Golfklubb har som i 2020 ifølge NGF og NIF mulighet til å gjennomføre årsmøtet på én av følgende måter: a) ordinært årsmøte, b) digitalt årsmøte ved bruk av Microsoft Teams, eller c) skriftlig årsmøte. Klubber er i 2021 pålagt å gjennomføre årsmøtet innen juni 2021.

HGK kjører også i 2021 et skriftlig Årsmøte:
HGK har gode erfaringer med et skriftlig årsmøte – all informasjon legges ut på hjemmesiden i god tid, hver enkelt kan lese gjennom årsmøtepapirene og kommentere og avgi stemme.

Gjennomføring og frister:
 • Informasjon om årsmøtet gjennom mails og legges på klubbens hjemmeside innen 13.04.21
 • Medlemmer med innspill/saker til årsmøtet sendes innen 27.04.21 - info@hakadalgolf.no
 • Årsmøtepapirer legges ut på klubbens hjemmeside den 28.04.21.
  • (kun ved innlogging i «dine sider» - dokumentarkiv)
 • Medlemmer får så den 28.04.21 tilsendt en e-post med link til et enkelt elektronisk verktøy - enkel oversikt over saksnummer og opplegg for avstemming. Medlemmer kan gjennomgå, kommentere og stemme innen 4. mai 2021. Alt rundt avstemming går til Dirigent med kopi til Protokollfører 1 og klubbens leder i perioden 28.04 til 04.05.
 • Protokoll sendes etter 04.05.21 til Styret som legger denne ut på klubbens hjemmeside!
Styret har foreslått følgende til å gjennomføre Årsmøtet 2021:
 • Valg av Dirigent: Arne Hvidsten
 • Protokollfører 1: Pål Hagelid  
 • Protokollfører 2: Bjørn Fulland
 • Underskrive Protokoll: Stine Larsen-Frivoll og Gøril Fulland
Sakslisten:
 • Pkt.ene 1-7 er godkjent pr 28.04.21 (skal ikke stemmes over) om det ikke kommer kommentarer i perioden 13.04 til 27.04 på info@hakadalgolf.no.
    
 1. Godkjenne de stemmeberettigete
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne saklisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge referent
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandle idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger]
 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 13. Vedta idrettslagets budsjett
 14. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 15. Foreta valg
 16. Engasjere Revisor

Pkt. 10: Styret har ingen saker til Årsmøtet 2021!

Alle spørsmål og kommentarer om årsmøtet meldes til HGK pr. mail - info@hakadalgolf.no - innen 27.04.21.  Den 28.04.21 legges Årsmøtepapirer ut og det kan kommenteres/stemmes innen 04.05.21.
Oppsummert:
Det vil være Styret i HGK som mottar kommentarer og innspill fram til 27.04.21 og det vil være dirigent og protokollførere som gjennomgår avstemming innen fristen 04.05.21. Protokoll sendes så Styret i HGK som legger denne ut på klubbens hjemmeside.
Stemmerett:
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av klubben i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 
For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her 

Velkommen til årsmøtet! 

Med vennlig hilsen 
Styret